VANTAGE FX
mobile trading app

Giao dịch Forex
Mọi nơi , Mọi lúc

Cách bắt đầu

 • Khách hàng mới
 • Khách hàng hiện tại
 • Tải xuống

  từ App Store hoặc Google Play

 • Đăng ký

  tài khoản demo của bạn sẽ được mở khi đăng ký

 • Giao dịch

  truy cập hơn 300 tài sản giao dịch

 • Tải xuống

  từ App Store hoặc Google Play

 • Đăng nhập

  với các thông tin tài khoản đã có của bạn

 • Kết nối với điện thoại

  Đăng nhập bằng điện thoại hoặc email lần sau

DOWNLOAD NOW